Gedragscode

1. Samen voor iedere jonge maker

Maak-Lab is dé ontwikkelplek van Arnhem. In onze creatieve werkplaats is iedereen welkom. We zijn er speciaal voor mensen tussen de 8 en 32, die behoefte hebben aan een veilige omgeving waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen door te doen. Onze focus ligt op creativiteit en veiligheid, waarmee we een place of belonging creëren. Iedereen mag hier zichzelf zijn. 

Met persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor dat iedereen op zijn eigen manier kan groeien. Dit doen we door bezig te zijn met creatieve projecten. Wij geloven dat creativiteit, perspectief en verbondenheid nodig zijn om jezelf te ontwikkelen. Als deze drie factoren aanwezig zijn, zien we deelnemers snel groeien en een mooie bijdrage leveren aan de wereld om hen heen.

De dagelijkse sfeer en structuur zijn belangrijke elementen die de basis vormen van wat we bieden. Deze gedragscode is aanvullend bedoeld als houvast voor wat we met elkaar willen en doen. De gedragscode geeft richtlijnen voor handelen van iedere medewerker binnen MaakLab: jegens deelnemers, jegens collega’s en jegens de organisatie(middelen). De gedragscode bevat uitgangspunten waar gedreven, integere medewerkers van MaakLab zich aan committeren. Bij dilemma’s die zich in ons werk voordoen, biedt de gedragscode een kader om de juiste keuzes te maken. De inhoud van dit protocol wordt als vanzelfsprekend met grote regelmaat besproken in de dagelijkse praktijk van MaakLab. Ten aanzien van de werkplaats en technische activiteiten is er daarnaast een apart Veiligheid Protocol werkplaats opgesteld. Hierin wordt specifiek antwoord gegeven op veiligheidsvraagstukken die gepaard gaan met de technische en creatieve activiteiten van MaakLab. 

1.1 Begeleiders van MaakLab

Kinderen en jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling door te maken en doen, de kernactiviteiten van MaakLab, is mensenwerk. Een belangrijk aspect om dit goed te kunnen doen, is door oprecht contact op te bouwen met deelnemers. Elkaar zien, accepteren, gelijkwaardig behandelen zijn belangrijke uitgangspunten. De aandacht voor de maak en creatieprocessen zorgen ervoor dat het contact op een natuurlijk manier kan ontstaan. De nadruk ligt niet op een ‘opzichzelfstaand’ gesprek, wel op de wijze van samenwerken: de toon, taakverdeling, het keuzeproces bieden continu kans om een deelnemer bij te staan. Het proces kan ook  vragen oproepen en begeleiders voor dilemma’s stellen. Soms is dat leerzaam en interessant, soms frustrerend en ingewikkeld. Van begeleiders bij MaakLab verwachten we altijd dat zij;

  • hun energie, kennis en kunde inzetten om middels (kleine en grote) creatieprojecten bij te dragen aan ontwikkeldoelen van deelnemers (direct of indirect). Het kernteam van MaakLab zorgt ervoor dat de belangrijkste doelen per deelnemer bekend zijn;  
  • uitgaan van de rechten van het kind of de jongere. Begeleiders realiseren zich dat veruit de meeste deelnemers met een specifieke ontwikkelwens bij MaakLab komen en soms een (intensieve) periode  hebben doorgemaakt;
  • zich ervan bewust zijn dat handelen conform waarden en normen een belangrijke rol spelen.  Begeleiders zijn aanspreekbaar op gedrag; staan open voor uitleg en zijn bereid om samen te werken;
  • direct handelen wanneer een fysiek of sociaal onveilige situatie ontstaat. Er kan bij MaakLab veel, maar alleen wanneer dit past binnen de grenzen van veiligheid en onze duurzaamheidsprincipes;
 

2. Gedragscode

2.1 OMGANG MET DEELNEMERS

Ga respectvol om met deelnemers 
Maak geen onderscheid naar afkomst, achtergrond of persoonlijke eigenschappen. Houd rekening met leeftijd en leefwereld van deelnemers;

Laat deelnemers en hun ouders/opvoeders/ begeleiders in hun waarde 
Realiseer je dat je je bevindt in de leefwereld van een ander. Let op je kleding, taalgebruik en omgangsvormen. Redeneer vanuit de gewenste oplossing voor de deelnemer en respecteer de eigen mogelijkheden van deelnemers. Benut wat goed gaat, zoek samen met de deelnemer de beste antwoorden op vragen, lever maatwerk. 

Zorg dat je werkwijze voor de deelnemer open en inzichtelijk is 
Wees helder naar deelnemers toe: geef wederzijdse verwachtingen weer, verantwoord je handelen, sta open voor uitleg, communiceer op begrijpelijke wijze en leer van feedback. 

Maak duidelijke afspraken met de deelnemer en houd je eraan 
‘Doen wat je zegt’ zorgt voor betrouwbaarheid. Wanneer je (omwille van de veiligheid) moet afzien van afspraken, maak dit dan bespreekbaar.
 
Zorg dat je vanuit positieve energie acteert
Jouw manier van doen en laten vormen een belangrijke inspiratiebron voor deelnemers. Maak zaken bespreekbaar die nodig zijn om de passie te voeden waarvoor je hebt gekozen om je in te zetten bij MaakLab.

Onthoud je van elke vorm van ongewenst gedrag 
Maak gevoelens (zoals verliefdheid, wantrouwen, antipathie) of situaties die professioneel handelen in de weg staan bespreekbaar met het (kern)team. Gebruik geen geweld.  Indien zich een voorval met geweld voordoet, bespreek het met het kernteam.  

Gebruik geen alcohol of drugs onder werktijd en gok niet 
Je bent in functie, gedraag je professioneel en verantwoordelijk. Wanneer je signalen opvangt dat deelnemers  onder invloed zijn, maak dit dan bespreekbaar. 

Ga vertrouwelijk om met informatie 
Bescherm de privacy van deelnemers, van collega’s en van de organisatie. 

2.2 OMGANG MET COLLEGA’S 

Ga respectvol om met collega’s 
Wees eerlijk, open, betrouwbaar en zorgvuldig. Laat mensen in hun waarde. 

Zorg voor een positieve, veilige werkomgeving 
De begeleiding van deelnemers (en of projecten) staat centraal en moet onbelemmerd verlopen. Maak zaken bespreekbaar die nodig zijn om de passie te voeden waarvoor je hebt gekozen om je in te zetten bij MaakLab. Praat dilemma’s en conflicten uit met collega’s, leidinggevende of de vertrouwenspersoon. 

Sta open voor inzichten en kennis van collega’s 
Leer van elkaar; uitwisselen en ontwikkelen van kennis en kunde versterkt het team en heeft een directe voorbeeldfunctie voor deelnemers.

Wees consequent en houd je aan afspraken 
‘Doen wat je zegt’ zorgt voor betrouwbaarheid en veiligheid. 

Respecteer eenmaal genomen beslissingen 
Vaar geen eigen koers. Respecteer het besluitvormingsproces, praat met je collega’s en/of het kernteam bij problemen. 

Meld een persoonlijke relatie met een van de betrokkenen aan het kernteam
Persoonlijke relaties hebben invloed op je werk, het kernteam moet daar dan ook van op de hoogte zijn. 

Spreek collega’s aan op ongewenst gedrag en meld het aan je leidinggevende 
Corrigeren en melden van ongewenst gedrag is geen persoonlijke kritiek, maar vergroot de sociale veiligheid. 

Praat mét collega’s, niet óver collega’s 

Voed de onderlinge relatie
Laat horen wat je bezighoud, waar je energie van krijgt. We delen en voeden onze drive in ons dagelijkse werk en middels ochtendafstemmingen, regelmatige teamavonden en uitjes die voor en door medewerkers worden georganiseerd. 

3. Definities

3.1 Grensoverschrijdend of ongewenst gedrag betreft:

Seksuele intimidatie
Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard.

Agressie en geweld
Het verbaal, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen.

Pesten
Vijandig, vernederend of intimiderend gedrag, dat steeds gericht is op dezelfde persoon; zoals bijvoorbeeld: sociaal isoleren, het werken onaangenaam of onmogelijk maken, bespotten, roddelen en het uiten van dreigementen.

Discriminatie
Ongewenst gedrag op grond van vooroordelen over culturele achtergrond, levensbeschouwing, geaardheid, leeftijd, ras, sekse, huidskleur, uiterlijk, handicap.

Onveiligheid in de werkplaats
Gedrag dat strijdig is met een van de drie uitgangspunten van een veilige werkplaats waar je altijd moet;

  • kunnen werken met aandacht
  • weten hoe je risico’s kunt minimaliseren;
  • kunnen werken als een professional
3.2 Begeleider

Onder begeleider wordt verstaan: werknemer, gedetacheerde, vrijwilliger of stagiaire van MaakLab.
Begeleiders worden verondersteld te handelen in de geest van de gedragscode.

3.3 Collega

Persoon met wie je een werkrelatie onderhoudt, binnen of buiten MaakLab.

3.4 Cliënt/ deelnemer

Jeugdige en hun ouder(s)/verzorger(s) die bij MaakLab komen.