Kleine lettertjes

Aannamebeleid vrijwilligers

Stichting Maak-Lab hanteert onderstaand aannamebeleid voor haar vrijwilligers:

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze stichting gaat vervullen.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

  • Een kennismaking gesprek waarbij achtergrond en ambities worden besproken.
  • indien van toepassing controle van diverse referenties.
  • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag).
  • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode en regels.
  • uitreiken van de geldende gedragscode en gedragsregels.
  • evaluatiegesprek na 3 maanden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze stichting te ambiëren.

Privacyverklaring

Stichting Maaklab Arnhem, gevestigd aan de Spijkerstraat 287, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Spijkerstraat 287, 6828DJ, Arnhem
www.maak-lab.nlarnhem@maak-lab.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor het uitvoeren van onze diensten is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk. Door het verzenden van het inschrijfformulier verleend u hiervoor toestemming. Hieronder vind u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam deelnemer en ouder/verzorger
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer deelnemer en ouder/verzorger
– E-mailadres deelnemer en ouder/verzorger

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Naast bovengenoemde persoonsgegevens, houden wij per deelnemer een intake/voortgangsverslag bij. Door het verzenden van het inschrijfformulier verleend u hiervoor toestemming.

Gegevensuitwisseling vindt telefonisch of via de mail plaats met de deelnemers of met ouders/verzorgers, indien de deelnemer onder de 16 jaar is.

We verzamelen geen gegevens via de website of andere kanalen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Maak-Lab verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Maak-Lab neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maak-Lab) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Maak-Lab bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: niet langer dan noodzakelijk in het kader van de opdracht. Behoud van E-mail adres vindt alleen plaats onder toestemming van de deelnemer/ouder/verzorger.

Delen van persoonsgegevens met derden
Maak-Lab verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en zelfs dan alleen na overleg met de deelnemer/ouders/verzorgers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Maak-Lab gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maak-lab en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar arnhem@maak-lab.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Maak-Lab wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Maak-Lab neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via arnhem@maak-lab.nl